Information om behandling af personoplysninger i forbindelse med afgivelse af vælgererklæring

Når du vil afgive en vælgererklæring, behandler Social- og Indenrigsministeriet oplysninger om dig. Derfor skal ministeriet efter databeskyttelsesforordningen* give dig information om behandlingen af personoplysninger. Informationen er alene til orientering. Du behøver således ikke foretage dig noget, og du mister ingen rettigheder ved ikke at læse informationen.

1. Dataansvar

Social- og Indenrigsministeriet er dataansvarlig for selve det digitale system, vælgererklæring.dk. Dette indebærer, at ministeriet er dataansvarlig for indretningen af og sikkerheden i systemet, herunder f.eks. adgangskontrol i forbindelse med vælgernes og partiernes log-in i systemet og sikkerheden ved transmissionen af personoplysninger. Ministeriet er endvidere dataansvarlig for opslag i Det Centrale Personregister (CPR), som sker, når systemet indhenter dit navn og adresse og kontrollerer, om du har valgret, når du vil afgive en vælgererklæring. Ministeriet er desuden dataansvarlig for et partis vælgererklæringer, efter partiet har foretaget anmeldelse til ministeriet til deltagelse i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg.

Ministeriets kontaktoplysninger er:

Social- og Indenrigsministeriet
Departementet
Holmens Kanal 22
1060 København K

www.sim.dk
Tlf.nr. 72 28 24 00
E-mail: sim@sim.dk
CVR-nr. 38241559

De enkelte partier er dataansvarlige for registeringen af vælgerens støttetilkendegivelse i form af vælgerens e-mailadresse (ved papirbaserede vælgererklæringer – CPR-nummer) i vælgererklæring.dk. Partierne afgør endvidere selv, hvornår partiet vil anmelde sig over for økonomi- og indenrigsministeren og dermed overdrage vælgererklæringerne til ministeriet. Partierne er dermed dataansvarlige for vælgererklæringerne indtil anmeldelsen, herunder indtastningen af underskriftsdato og arkivnøgle ved papirbaserede vælgererklæringer. Partierne er dog forpligtet til at anvende det digitale system i overensstemmelse med valglovgivningen.

Du kan se nærmere om processen for indsamling af vælgererklæringer i en kort film her.

 

2. Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til Social- og Indenrigsministeriets behandling af oplysninger om dig, er du altid velkommen til at kontakte ministeriets databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger om dig

Oplysningerne om dig behandles til brug for partiernes anmeldelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på opstilling til folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg. Behandlingen sker endvidere med henblik på, at Social- og Indenrigsministeriet kan undersøge, om partierne er opstillingsberettigede.

Retsgrundlaget for Social- og Indenrigsministeriets behandling af oplysningerne om dig følger af:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e.
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.
  • Databeskyttelseslovens** § 11, stk. 1.
  • Folketingsvalglovens*** § 12 (hvis du afgiver vælgererklæring med henblik på et partis opstilling til folketingsvalg).
  • Europa-Parlamentsvalglovens**** § 11 (hvis du afgiver vælgererklæring med henblik på et partis opstilling til Europa-Parlamentsvalg).
  • Bekendtgørelse nr. 13 af 7. januar 2016 om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling af vælgererklæringer.

 

4. Kategorier af personoplysninger

I vælgererklæring.dk behandles oplysninger om dit personnummer, oplysning om, hvilket parti du afgiver vælgererklæring til, samt datoen for afgivelse af vælgererklæring (ved papirbaserede vælgererklæringer – underskriftsdatoen). Disse oplysninger udgør tilsammen din endelige vælgererklæring i vælgererklæring.dk.

I systemet behandles endvidere oplysninger om din e-mailadresse, hvis du afgiver din vælgererklæring digitalt. Din e-mailadresse slettes igen i systemet, kort efter den digitale vælgererklæring er registreret.

Herudover indhenter vælgererklæring.dk oplysninger om dit navn og din adresse fra CPR. Desuden undersøger systemet automatisk, om du allerede har afgivet en vælgererklæring til et andet parti med henblik på opstilling til det samme valg. Der indhentes desuden oplysning om, hvorvidt du har valgret, på baggrund af opslag i CPR.

 

5. Databehandler

Oplysningerne i vælgererklæring.dk behandles på vegne af Social- og Indenrigsministeriet og partierne hos KMD A/S, der fungerer som databehandler.

 

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behand-lingen af oplysninger om dig. Herunder har du under visse betingelser ret til at få slettet oplysningerne. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Af hensyn til beskyttelse af dine oplysninger har hverken det pågældende parti eller Social- og Indenrigsministeriet adgang til støttetilkendegivelser eller vælgererklæringer, som opbevares i vælgererklæring.dk, frem til partiets anmeldelse. Det betyder, at hverken partiet eller ministeriet kan se de vælgererklæringer, der gemmes i systemet før anmeldelsen til ministeriet. Ved partiets anmeldelse får ministeriet indblik i partiets vælgererklæringer i systemet og modtager desuden eventuelle underskrevne papirbaserede vælgererklæringer som dokumentation af vælgerens underskrift.

I forbindelse med afgivelsen af din digitale vælgererklæring vil du modtage en besked i e-Boks med kvittering for afgivelsen og oplysninger om, hvordan du kan trække din vælgererklæring tilbage. Den første e-mail, du modtog, med link til den side, hvor vælgererklæring afgives, indeholder endvidere oplysninger om, hvordan du kan trække din støttetilkendegivelse tilbage, hvis du gerne vil have din e-mailadresse slettet med det samme.

Ved papirbaserede vælgererklæringer modtager du kvitteringen for afgivelsen af vælgererklæring pr. brev, og du skal rette henvendelse til det pågældende parti for at trække din støttetilkendegivelse eller vælgererklæring tilbage.

Ved tilbagetrækning af din støttetilkendegivelse eller vælgererklæring, bliver støttetilkendegivelsen eller vælgererklæringen og alle øvrige oplysninger om dig slettet i vælgererklæring.dk, og der sendes en kvittering for tilbagetrækningen.

Du kan læse mere om proceduren for tilbagetrækning af en støttetilkendegivelse eller en vælgererklæring i bekendtgørelsen om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling af vælgererklæringer her. Der henvises til § 5, stk. 5, og § 6 for så vidt angår digitale vælgererklæringer og til § 7, stk. 6, og § 8 for så vidt angår papirbaserede vælgererklæringer.

Hvis du ønsker at få genfremsendt en kvittering for afgivelse af vælgererklæring, skal du rette henvendelse til det parti, du har afgivet vælgererklæring for, og oplyse dit CPR-nummer.

Indsigelsesret
Social- og Indenrigsministeriet skal gøre opmærksom på, at du i visse tilfælde har ret til at gøre indsigelse mod ministeriets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, når dette skyldes grunde, der vedrører din særlige situation. Dette følger af databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 1.

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Du kan læse om, hvor længe dine oplysninger opbevares i vælgererklæring.dk i bekendtgørelsen om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling af vælgererklæringer her. Der henvises navnlig til bekendtgørelsens § 13.

 

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

**Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske perso-ner i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

***Jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 7. februar 2019 af lov om valg til Folketinget med senere ændringer.

****Jf. lovbekendtgørelse nr. 140 af 7. februar 2019 af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.