Lagtingsvalg på Færøerne den 1. september 2015

Brevstemmeafgivning til lagtingsvalget på Færøerne den 1. september 2015

Færøske vælgere, der midlertidigt opholder sig i Danmark, men har fast bopæl på Færøerne, har mulighed for at brevstemme til lagtingsvalget på Færøerne den 1. september 2015 her i Danmark.

 

Hvor kan man brevstemme til lagtingsvalget på Færøerne?

Færøske vælgere kan brevstemme i ethvert borgerservicecenter eller folkeregister i Danmark.

De færøske vælgere, der er indlagt på et hospital, har mulighed for at brevstemme på hospitalet.

Færøske vælgere, der indsat i institutioner under Kriminalforsorgen i Danmark, f.eks. i anstalter og arresthuse, har også mulighed for at brevstemme i det pågældende fængsel eller arresthus.

 

Hvornår er sidste frist for at brevstemme?

Det er muligt at brevstemme indtil dagen før lagtingsvalget. Brevstemmen skal dog være kommet frem til den respektive valgbestyrelse på Færøerne, inden afstemningen begynder kl. 10.00 på valgdagen den 1. september 2015. En brevstemme sendes med almindelig post.

 

Mere information

Social- og Indenrigsministeriet har sendt brevstemmemateriale til alle kommuner, udvalgte hospitaler og kriminalforsorgen. Ekstra eksemplarer af brevstemmemateriale kan rekvireres ved henvendelse til ministeriet på valg@oim.dk.

Yderligere information om brevstemmeafgivning til lagtingsvalget på Færøerne den 1. september 2015 kan findes i Social- og Indenrigsministeriets breve af 4. august 2015 til alle kommuner, Kriminalforsorgen og udvalgte hospitaler. Der er også en vejledning om at brevstemme ved færøske valg. Den findes både på dansk og engelsk. Endvidere er der en oversigt med postadresser på de færøske kommuner.